MONOLOGO
AD. Zhu Sha
D. Shoucheng, chengcheng
CL. Monologo Coffee
2023